Go to Top

Användarvillkor (01062017)

Bakgrund. Syntax Tolkservice tillhandahåller en tjänst för användare som syftar till att samla deras uppgifter och beställningar. Vid beställning/registreringen krävs det att användaren anger felfria och aktuella uppgifter vilket bland annat kan omfatta ett unikt kundnummer som de har mottagit. Kundnummer eller andra uppgifter får ej överlåtas eller ärvas.

Betalning. Betalning av bekräftade beställningar skall ske inom 15 dagar efter utförd leverans om annat ej avtalas. Vid all försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor. Sker ingen betalning fastän påminnelse medförs extra avgifter. Uteblivna tolkbokningar debiteras fullt ut. Avbokningar av användare måste ske senast 18 timmar innan starttid av uppdrag vilket kan göras enkelt via en länk som skickas med orderbekräftelsen via e-post, alternativt göras via vår webbsida eller genom att meddela oss via telefon. Avbokningar av tolkuppdrag med mindre än 18 timmar till starttid debiteras fullt ut.

Integritet, sekretess och datahantering. Syntax tolkservice kommer inte att under några omständigheter lämna användares uppgifter till en tredjepart. Användare kan när som helst begära att Syntax tolkservice slutar sparar data och raderar vad som kan vara sparad kring användares uppgifter. Syntax tolkservice vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst.

Cookies & tillgänglighet. På vår vår webbplats kan det förekomma s.k. cookies, textfiler som skickas från en server till användares webbläsare. Om sådana ej önskas och vill förhindras att lagras på användares enhet (dator, mobil, platta med mera) kan denne ändra sina inställningar i webbläsaren för att blockera dessa. Notera att blockning kan begränsa funktionalitet. Syntax Tolkservice försäkrar ej kontinuerlig tillgång till sin webbsida som kan störas av faktorer utanför vår kontroll och därmed kan ej lämna garantier för funktionalitet eller tillgänglighet.

Eventuella ändringar. Syntax Tolkservice äger rätt att ändra eller göra tillägg i dessa villkor. Sådana tillträder i kraft 10 dagar endast efter att användaren skriftligen har blivit informerat om dessa via publicering på denna webbsida eller via någon annan kanal. Om ny användning av tjänster sker efter dessa 10 dagar löpt anses användaren ha accepterat de förändrade och uppdaterade villkoren.

Missbruk. Om Syntax Tolkservice webbplats saboteras och något av dess tillhörande tjänster missbrukas i form av falska beställningar kan skadeståndskrav samt polisanmälan komma att ske. Användare bär ansvaret för att se till att samtliga som använder Syntax tolkservice tjänster via deras kundnummer / internetuppkoppling är medvetna om användarvillkoren och följer dem.

Force majeure. Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot användaravtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering och så vidare.

Tillämplig lag och tvistelösning. På dessa villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår ska avgöras i allmän domstol, varvid Malmö tingsrätt ska vara första instans.