Go to Top

Tolkning

godkandSamtliga våra tolkar är auktoriserade via Kammarkollegiet, alternativt genomgått sammanhållen grundutbildning som anordnas av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) eller myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), eller har blivit internutbildade för att ytterligare öka sin kompetens. Naturligtvis är alla tolkar under tystnadsplikt och all material behandlas under strikt sekretess. All personal hos oss är kontrollerade genom vår företagspraxis att begära ut utdrag ur belastningsregistret via polismyndigheterna.

Telefontolk: Vid telefontolkning kan klienten och tolkanvändaren antingen finnas på plats i samma rum eller att alla tre parter, d.v.s klienten, tolkanvändaren och tolken kommunicera via telefon. På vår hemsida bokar ni snabbt och enkelt en telefontolk (klicka här). Det går också att ringa oss på 010-516 40 80 eller genom att mejla bokning@syntaxtolkservice.se för att boka en tolk, men vi rekommenderar er att gå via vår hemsida i första hand.

 Kontakttolk (på plats): För närvarande erbjuder vi främst kontakttolkar inom Skånes län, men vi har tidvis även de som kan ta uppdrag inom de större ständerna runt om i Sverige. Minsta bokningsbara tid är en timme och resetillägg/spilltid + tolkens egna utlägg (såsom parkering) tillkommer. På vår hemsida bokar ni snabbt och enkelt en kontakttolk (klicka här). Det går också att ringa oss på 010-516 40 80 eller att mejla bokning@syntaxtolkservice.se för att boka, men vi rekommenderar er till via vår hemsida i första hand.

Vi tipsar: Boka tolken i så god tid som möjligt och räkna med att det tolkade samtalet tar nästan dubbelt så långt tid som ett vanligt samtal skulle ha tagit. Ha i åtanke att det det kan vara svårare att få tag på en tillgänglig tolk mellan klockan 10.00 till 13.00, då dessa tider i regel är mest efterfrågade och då våra tolkar är som mest upptagna. Vid behov av flera tolkuppdrag försök samordna om så är möjligt så att tiderna kommer efter varandra för att effektivisera för alla parter.

Övrigt att tänka på: • Allt som sägs tolkas under samtalet • Tolken tolkar i jag-form • Tala i vanlig samtalstakt och en person i taget • Håll start- och sluttid då tolken kan ha ett till uppdrag precis innan/efter ert •  Lämna gärna kvalitetsrapport efter slutförd tolkning (klicka här).